Government

Special Message : To all public officers appointed for election duties

Special Message To all public officers appointed for election
Special Message To all public officers appointed for election duties , මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා පත්කර ඇති සියළුම රාජ්ය නිලධාරීන් වෙත , தேர்தல் கடமைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும்,Special Message To all public officers appointed for election duties , මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා පත්කර ඇති සියළුම රාජ්ය නිලධාරීන් වෙත , தேர்தல் கடமைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும்

Election commission has issued special message to all public officers whom appointed for election Duties.

Special Message To all public officers appointed for election duties , මැතිවරණ රාජකාරි සඳහා පත්කර ඇති සියළුම රාජ්ය නිලධාරීන් වෙත , தேர்தல் கடமைகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும்

Source:Guruwaraya.lk