News

“Connect 2030” “ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය” යන තේමාව …

“Connect 2030” “ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය” යන තේමාව යටතේ 2020 ලෝක විදුලි සන්දේශ හා තොරතුරු සමාජ දිනය සමරනු වස් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකය සමග එක්වන මේ අවස්ථාව සඳහා මගේ සුබ පැතුම් පිරිනමන්නේ ඉමහත් සතුටිනි.
ගෝලීය වශයෙන්, සංවර්ධනය මැයෙන් අර්ථවත් කරනු ලබන්නේ සමෘද්ධිය, ආර්ථික ඉඩ ප්‍රස්ථා, පරිසර සංරක්ෂණය සහ පුළුල් සමාජ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කරන ධරණීය සංවර්ධනයක් කරා ගමන් කිරීමයි. අනාගත පරපුරේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වන අයිතීන්ට හානිදායක නොවන අයුරින් වර්තමාන පරම්පරාවේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට හැකිවන සංවර්ධනයක් එමගින් සහතික කෙරේ. මේ සන්දර්භය තුළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අංශය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ප්‍රයත්නයෙහි විශිෂ්ට හවුල්කරුවකු බවට පත්ව සිටී.
එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය සම්මත කර ගත් තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වූ 2030 න්‍යාය පත්‍රය සහ තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 ගෝලීය අන්තර් සම්බන්ධතාව හා බැඳුණු තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ව්‍යාප්තිය මානව ප්‍රගතිය වේගවත් කිරීමට සහ ඩිජිටල් බෙදීම් තුරන් කිරීම වේගවත් කිරීමට විශාල විභවතාවක් ඇති බව හඳුනාගෙන ඇත.
“ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය” යන පොදු ගෝලීය දැක්ම තුළින් ධරණීය සංවර්ධන ඉලක්ක හා එහි උපායමාර්ගික අරමුණු 5 වන වර්ධනය, සහභාගිත්වය, ධරණීය බව, නවෝත්පාදන සහ හවුල්කාරිත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යභාරය ශක්තිමත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර විදුලි සන්දේශ සංගමය තම දායකත්වය සපයා තිබේ.
අන්තර්ජාතික විදුලි සංදේශ සංගමයේ සාමාජික රටවලට සහ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයනට සුහුරු සහ ධරණීය සංවර්ධනයට සංක්‍රමණය වීමේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ ප්‍රගමනය සමග අනුගතවීම පිණිස විද්‍යාව සහ ප්‍රතිපත්ති අතර පරතරය අඩු කිරීම සඳහා මේ ප්‍රවේශය ඉවහල් වනු ඇතැයි මම විශ්වාස කරමි.
අන්තර්ජාතික විදුලි සංදේශ සංගමයේ 155 වැනි සංවත්සරයට මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම් පුද කරන අතර ලෝක විදුලි සංදේශ සහ තොරතුරු සමාජ දිනය 2020 අර්ථවත් වේවායි ප්‍රාර්ථනය කරමි.

2020ஆம் ஆண்டுக்கான உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சமூக தினத்தை “connect 2030: பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பங்கள்" என்ற கருப்பொருளின் கீழ் கொண்டாடுவதில் எமது இலங்கை தேசமும் உலகின் ஏனைய பகுதிகளுடன் இணைந்துகொள்கிறது என்ற வகையில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
அபிவிருத்தியின் உலகளாவிய புரிதலானது சுபீட்சம்இ பொருளாதார வாய்ப்பு சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் விரிவான சமூக நல்வாழ்வை ஊக்குவிக்கும் பேண்தகு அபிவிருத்தியை நோக்கி நகர்கிறது. இது எதிர்கால சந்ததியினரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கான உரிமைகளில் சமரசம் செய்யாமல் தற்போதைய தலைமுறையினரின் தேவைகளை அபிவிருத்தியின் மூலம் நிறைவேற்ற முடியும் என்பதை உறுதி செய்கிறது. இந்த சூழலில்இ தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பங்கள் (ICTs) பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDGs) அடைவதற்கான முயற்சிகளில் சிறந்த நண்பர்களாக மாறியூள்ளன.
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் சபை ஏற்றுக்கொண்ட ‘பேண்தகு அபிவிருத்தி மற்றும் பதினேழு பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான 2030 நிகழ்ச்சி நிரல்’ உலகளாவிய ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பங்களின் பெருக்கம் மனித முன்னேற்றத்தை விரைவூபடுத்துவதற்கும் டிஜிட்டல் பிளவுகளை இணைப்பதற்கும் பெரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது என்பதை அங்கீகரிக்கிறது.
பகிரப்பட்ட உலகளாவிய தொலைநோக்கு “connect 2030 நிகழ்ச்சி நிரல்: பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளுக்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பங்கள்” மற்றும் வளர்ச்சி,உள்ளடக்கம்,
நிலைத்ததன்மை,புத்தாக்கம் மற்றும் கூட்டாண்மை ஆகிய அதன் ஐந்து மூலோபாய குறிக்கோள்களின் ஊடாக இந்த பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்துகொள்வதை விரைவுப்படுத்துவதற்கான தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பங்களின் பங்கை பலப்படுத்துவதில் சர்வதேச தொலைத்தொடர்புகள் ஒன்றியம் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.
இந்த ஆண்டிற்கான உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சமூக தின கருப்பொருள் தனிச்சிறப்பு தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்பத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட்ட தீர்வூகள் மற்றும் பேண்தகு அபிவிருத்தியின் சமூக,பொருளாதார மற்றும் சூழல் பரிமாணங்களை வளர்ப்பதற்கான வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்ப போக்குகளில் கவனம் செலுத்துகிறது என்பதை குறிப்பிடுவதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த முயற்சி சர்வதேச தொலைத்தொடர்புகள் ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளுக்கும் அவற்றின் கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கும் ஸ்மார்ட் மற்றும் பேண்தகு அபிவிருத்திக்கான மாற்றத்தில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப முன்னேற்றங்களைத் தழுவூவதற்கான விஞ்ஞான மற்றும் கொள்கைக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்க அனுமதிக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன்.
சர்வதேச தொலைத்தொடர்புகள் ஒன்றியத்தின்; 155 வது ஆண்டுவிழாவிற்கு எனது வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்இ மேலும் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் ஒரு அர்த்தமுள்ள உலக தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் சமூக தினம் 2020 வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

I am pleased to extend my warm greetings and felicitations as Sri Lanka joins the rest of the world in celebrating The World Telecommunication and Information Society Day 2020 under the apt theme of "Connect 2030: ICTs for the Sustainable Development Goals (SDGs) ".
The global understanding of development is moving towards Sustainable Development which promotes prosperity, economic opportunity, protection of the environment and greater social well-being. This ensures that the development should be able to fulfill the needs of present generations without compromising the rights to fulfill the needs of future generations. In this context, Information and Communication Technologies (ICTs) have become great allies in the efforts to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs).
The “2030 Agenda for Sustainable Development and the seventeen Sustainable Development Goals (SDGs)” adopted by the United Nations General Assembly(UNGA) recognizes that the proliferation of ICTs associated with global interconnectedness has great potential in accelerating the human progress and bridging the digital divide.
The International Telecommunication Union (ITU) has been instrumental in strengthening the role of ICTs to accelerate the achievement of the SDGs through the shared global vision “Connect 2030 Agenda: ICTs for SDGs” and its five strategic goals – Growth, Inclusiveness, Sustainability, Innovation and Partnership. I am glad to note that the WTISD theme for this year focuses on specific ICT enabled solutions and emerging technology trends for fostering social, economic and environmental dimensions of sustainable development. I am confident that this initiative would allow ITU member countries and their policy makers to bridge the gap between science and policy for embracing ICT advancements in the transition for smart and sustainable development.
I would like to convey my best wishes for the 155th anniversary of ITU and wish all stakeholders a meaningful World Telecommunication and Information Society Day 2020.

#gotabayarajapaksa #GRSM #GR #internationaltelecommunicationday #TRCSL #ICTASource

How to earn money online

Leave a Comment