News

විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සේවා කාර්ය මණ්ඩල විස…

විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා තානාපති සේවා කාර්ය මණ්ඩල විසින් COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට රුපියල් මිලියන 27.7 ක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.
මුදල ඇතුළත් චෙක්පත විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් රවීනාථ ආර්යසිංහ මහතා විසින් පසුගියදා ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී මා වෙත භාරදෙනු ලැබීය.
විදේශ සබඳතා අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.
තමන් ද අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටින අවස්ථාවේ විදේශ තානාපති සේවා කාර්ය මණ්ඩල කළ මේ පරිත්‍යාගය COVID – 19 වසංගතය මර්දනයට රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට සහාය දැක්වීමට සියලුදෙනා තුළ ඇති උනන්දුව පෙන්නුම් කරන බව මෙහිදී සඳහන් කෙරිණි.
මූල්‍යමය ආධාරයට අමතරව, පෞද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ, උෂ්ණමානක, පරීක්ෂණ උපකරණ හා ආර්ද්‍ර උපකරණ වැනි වෙනත් අත්‍යාවශ්‍යය උපකරණ විශාල තොගයක් ද පරිත්‍යාග කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා සංගමයේ සාමාජිකයන් ද රුපියල් මිලියන 2.8 ක මුදලක් පසුගිය මැයි 06 වැනි දින COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට බැර කර තිබිණ.

வெளிவிவகார அமைச்சு மற்றும் இலங்கை இராஜதந்திர சேவை பணிக்குழாம் கொவிட் 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு பங்களிப்பு
வெளிவிவகார அமைச்சு மற்றும் இலங்கை இராஜதந்திர சேவை பணிக்குழாமினர் கொவிட் 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு 27.7 மில்லியன் ரூபாவை அன்பளிப்பு செய்துள்ளனர்.
இதற்கான காசோலை வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் ரவிநாத ஆர்யசிங்க அவர்களினால் அண்மையில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டது.

வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தண அவர்களும் இந்த நிகழ்வில் பங்குபற்றினார்.
தாமும் சவாலுக்கு முகம்கொடுத்துள்ள நிலையில் வெளிநாட்டு இராஜதந்திர சேவை பணிக்குழாமினர் செய்துள்ள இந்த அன்பளிப்பு கொவிட் 19 நோய்த்தொற்றை ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் முன்னெடுத்துள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு உதவுவதற்கு அனைவரிடமும் உள்ள ஆர்வத்தை எடுத்துக் காட்டுவதாக இதன் போது தெரிவிக்கப்பட்டது.
பண உதவிக்கு மேலதிகமாக, தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்கள், வெப்பமானிகள், பரிசோதனை உபகரணங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய உபகரணங்களும் பெருமளவில் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன.
இலங்கை வெளிநாட்டு சேவைகள் சங்க உறுப்பினர்களும் 2.8 மில்லியன் ரூபாவை கடந்த மே 06ஆம் திகதி கொவிட் 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்திற்கு வைப்புச் செய்திருந்தனர்.

Foreign Ministry and Foreign Missions contribute to COVID-19 Fund
The Ministry of Foreign Relations handed over Rs. 27.7 million to me on Thursday (May 14th), raised through the network of Sri Lanka Missions overseas, to support COVID-19 Health Care and Social Security Fund.
Foreign Secretary Ravinatha Aryasinha handed over the cheque to me in the presence of the Minister of Foreign Relations Dinesh Gunawardena at the Presidential Secretariat.
The unprecedented response by the Sri Lankan community members, associations and well-wishers overseas despite varied hardships in their countries of residence, was a reflection of their keen endorsement towards the efforts made by the Government in minimizing the effects of the COVID-19 pandemic in Sri Lanka.
In addition to raising funds, the Missions abroad have also been sourcing large consignments of much-needed Personal Protective Equipment (PPE) from around the world, ranging from large quantities of thermometers, test kits, nebulizers, humidifiers, ventilators, and other types of protective gears.
The Sri Lanka Foreign Service Association (SLFSA) having raised Rs. 2.8 million by way of contributions of its members, also handed over the donation 6 May 2020, to further support the Fund

#gotabayarajapaksa #GRSM #GR #COVID19LK #Itukama #TogetherWeCan #අපිටපුළුවන් #ඉටුකමSource

How to earn money online

Leave a Comment