News

කොරෝනා ව්‍යාප්ති දත්ත සහ වාර්තා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත…

කොරෝනා ව්‍යාප්ති දත්ත සහ වාර්තා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ඇඳිරි නීතිය බලපැවැත්වුණු දිනවකවානු වෙනස් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. නමුත් රටේ ආර්ථිකමය ස්ථාවරත්වය සහ රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය අඛණ්ඩව පවත්වාගන යාම වෙනුවෙන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සහ රජයේ ආයතන දැඩි කොන්දේසි මධ්‍යයේ ආරම්භ කිරීමට සිදුවේ.
මහාමාර්ග වල සහ පොදු ස්ථාන වල ගැවසීම අවම කිරීම් සඳහා තම හැඳුනුම්පත් අංකය අනුව අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ සහ සේවා ලබාගැනීමට නිවසින් බැහැරවීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදෙන ලදී.

සඳුදා. : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 1 හෝ 2 ඇති අය
අඟහරුවාදා : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 3 හෝ 4 ඇති අය
බදාදා : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 5 හෝ 6 ඇති අය
බ්‍රහස්පතින්දා : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 7 හෝ 8 ඇති අය
සිකුරාදා : හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංක ලෙස 9 හෝ 0 ඇති අය

රජය විසින් මෙම කොන්දේසි සහ නීති පනවන්නේ ඔබේම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් බව මම නැවත නැවතත් අවධාරණය කිරීමට කැමැත්තෙමි. මෙම උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් ඔබට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමට ඇති අවස්ථා අවම කරනවා මෙන්ම ඒවා කඩකිරීමෙන් මුහුණ පෑමට සිදුවන අපහසුතා මඟහරවා ගත හැක.

கொரோனா பரவலின் தற்போதைய நிலை மற்றும் அறிக்கைகளை ஆராய்ந்து ஊரடங்கு சட்டம் அமுலாகும் தினங்களில் மாற்றம் கொண்டு வர அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது.
இருந்தும் நாட்டின் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் அரசு இயந்திரம் தடையின்றி செயற்பட வேண்டும் என்பவற்றை கருத்தில் கொண்டும் அத்தியவசிய சேவைகள் மற்றும் அரச நிறுவனங்கள் போன்றவற்றை கடுமையான நிபந்தனைகளுக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வேண்டியுள்ளது.
பிரதான வீதிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் மக்கள் நடமாட்டத்தை குறைப்பதற்காக அடையாள அட்டையின் கடைசி இலக்கத்திற்கு ஏற்ப அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வீடுகளிலிருந்து செல்லும் முறையொன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

திங்கள் – அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கம் 1 அல்லது 2 உடையவர்கள்.

செவ்வாய் – அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கம் 3 அல்லது 4 உடையவர்கள்.

புதன் – அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கம் 5 அல்லது 6 உடையவர்கள்.

வியாழன் – அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கம் 7 அல்லது 8 உடையவர்கள்.

வெள்ளி – அடையாள அட்டையின் இறுதி இலக்கம் 9 அல்லது 0 உடையவர்கள்.

அரசாங்கத்தால் இந்த நிபந்தனை மற்றும் சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது உங்களுடைய பாதுகாப்பு கருதி என்பதை நான் மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன். அத்துடன் இந்த ஆலோசனைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து இருந்து உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதோடு மட்டுமன்றி சட்டரீதியான பிரச்சினைகளிலிருந்தும் உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும்.

After considering the information and reports on Coronavirus , the Government has decided to change the Curfew schedule. In order to continue the Economic and government stability, the essential and state services has to resume work under strict regulations.

people will be allowed to leave their places of dwelling on a system based on the last digit of their National Identity Cards

Monday : People with No. 1 or 2 as the last digit of their NICs
Tuesday : People with No. 3 or 4 as the last digit of their NICs
Wednesday : People with No. 5 or 6 as the last digit of their NICs
Thursday : People with No. 7 or 8 as the last digit of their NICs
Friday : People with No. 9 or 0 as the last digit of their NICs.

The Government has insisted these rules and regulations for the well-being and the protection of you.Adhering to these regulations will protect you against the virus and also could prevent you from the inconvenience of breaching the existing laws.

#GotabayaRajapaksa #GRSM #TogetherWeCan #අපිටපුළුවන් #Covid19SLSource

How to earn money online

Leave a Comment