News

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය පරිත්‍යාග ක…

ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් 2,205,448.89 ක් අද (20) ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මා වෙත පිළිගැන්විණ. අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ද ඊට එක්ව සිටියේය.
අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා සිය මැයි මස වැටුප වන රුපියල් 66,000ක මුදල මා වෙත පිළිගැන්වීය.
නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නීති නිලධාරීන්ගේ සංගමය පරිත්‍යාග කළ රුපියල් 1,326,449.00 ක් නීතිපති දප්පුල දලිවේරා මහතා භාර දුන්නේය. නීති සංගමයේ සභාපති අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් සුමති ධර්මවර්ධන, ජ්‍යෙෂ්ඨඅතිරේක සොලිස්ටර් ජනරාල් සරත් ජයමාන්න, නියෝජ්‍ය සොලිස්ටර් ජනරාල් තුසිත් මුදලිගේ සහ රජයේ අධිනීතිඥඉෂාරා ජයරත්න යන මහත්ම මහත්මීහු ඊට එක්ව සිටියහ. තඹුත්තේගම ගොවිජන සංවිධානය රුපියල් 200,000ක්පරිත්‍යාග කළ අතර එම අස්ථාවට අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා ද එක්විය.
රජයේ පාසල් දන්ත චිකිත්සකයන්ගේ සංගමය රුපියල් 500,000ක්, මිලාගිරිය ශාන්ත පාවුළු විද්‍යාලය රුපියල්225,000ක් ද අරමුදල වෙනුවෙන් මා වෙත පිළිගැන්විය.
ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ හිටපු හමුදා භටයන්ගේ සංගමය රුපියල් ලක්ෂයක්, මේජර් ඒ.යූ. තිස්ස අළුවිහාරේ රුපියල්ලක්ෂ 10ක්, ලංකා බැංකු සේවක සංගමය – ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු ශාඛාව 5,042,242.56ක්, ශ්‍රී ලංකාආයෝජන මණ්ඩලය රුපියල් ලක්ෂ 30ක්, AIA Insurance PLC Ltd 700,000ක්, ඩී.එම්. පද්මසිරි මහතා රුපියල්5,000ක්, ඊ.බී.පී. අබේසේකර මහතා රුපියල් 44,864ක්, සෘජු තැන්පතු ලෙස රජීව් ජයවීර මහතා රුපියල්500,000ක්, Nokia Oyj, Finlanda (€ 10,000) රුපියල් 1,992,900.00ක්, ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයරුපියල් 5,000,000.00ක් , ජර්මනියට පත්කළ නව තානාපතිනි මනෝරී පී. උනම්බුව මහත්මිය සිය මසක වැටුප වන89,195.00ක්, Tianjin Rockcheck Puji Foundation, China රුපියල් 4,670,225.00ක්, ශ්‍රී ලංකා චෙස්සම්මේලනය රුපියල් මිලියනයක්, Jinasena Industrial Parks (Pvt) Ltd රුපියල් 1,305,736.25ක්, China Merchant’s Charitable Foundation රුපියල් 37,490,337.50ක් Mercantile Shipping Company PLC රුපියල්ලක්ෂයක් පරිත්‍යාග කළහ.
ආයතනිකව හා පෞද්ගලිකව ලැබෙන පරිත්‍යාග සහ සෘජු තැන්පතු සමග ඉටුකම COVID – 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය රුපියල් 1,128,027,502.02 කි.

இடுகம கொவிட்- 19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீதி 1128 மில்லியனாக அதிகரிப்பு

விளையாட்டு, இளைஞர் விவகார அமைச்சின் பணிக்குழாம் அன்பளிப்பு செய்த 2,205,448.89 ரூபா இன்று (20) ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் வைத்து என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டது. அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெறும அவர்களும் இதன்போது பிரசன்னமாகியிருந்தார்.

அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தனது மே மாத சம்பளத் தொகையான 66000 ரூபாவை என்னிடம் கையளித்தார்.

சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்தின் சட்ட அதிகாரிகள் சங்கம் அன்பளிப்பு செய்த 1,326,449.00 ரூபா சட்டமா அதிபர் தப்புல டி லிவேராவினால் என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டது. சட்ட சங்கத்தின் தலைவர் மேலதிக சொலிசிடர் ஜெனரல் சுமதி தர்மவர்த்தன, சிரேஷ்ட மேலதிக சொலிசிடர் ஜெனரல் சரத் ஜயமான்ன, பிரதி சொலிசிடர் ஜெனரல் துசித் முதலிகே மற்றும் அரச சட்டத்தரணி இஷாரா ஜயரத்ன ஆகியோர் இதன் போது சமூகமளித்திருந்தனர். தம்புத்தேகம கமநல சங்கம் 200,000 ரூபாவை அன்பளிப்பு செய்ததுடன் இந்த நிகழ்வில் அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன அவர்களும் பிரசன்னமாகியிருந்தார்.

அரச பாடசாலைகளில் பற்சிகிச்சையாளர்கள் சங்கம் 500,000 ரூபாவையும், மிலாகிரிய புனித போல் கல்லூரி 225,000 ரூபாவையும் நிதியத்திற்காக என்னிடம் கையளித்தனர்.

இலங்கை விமானப் படையின் முன்னாள் படையினர்கள் சங்கம் ஒரு லட்சம் ரூபாவையும், மேஜர் ஏ.யு. திஸ்ஸ அலுவிகார 10லட்சம் ரூபாவையும், இலங்கை வங்கி ஊழியர்கள் சங்கம் – பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கிக் கிளை 5,042,242.56 ரூபாவையும், இலங்கை முதலீட்டுச் சபை 30லட்சம் ரூபாவையும், AIA Insurance PLC Ltd நிறுவனம் 700,000 ரூபாவையும், டீ.எம். பத்மசிறி 5000ரூபாவையும், ஈ.பீ.பி அபேசேக்கர 44864 ரூபாவையும், நேரடி வைப்பாகவும்,
ரஜீவ ஜயவீர 500000 ரூபாவையும், Nokia Oyj, Finlanda (€ 10,000) நிறுவனம் 1,992,900.00 ரூபாவையும், இலங்கை வங்கியாளர்கள் நிறுவனம் 5,000,000.00 ரூபாவையும், ஜேர்மனிக்கான புதிய தூதுவர் மனோரி பீ. உனம்புவ தனது ஒரு மாத சம்பளத் தொகையான 89,195.00 ரூபாவையும் Tianjin Rockcheck Puji Foundation, China 4,670,225.00 ரூபாவையும் இலங்கை செஸ் சம்மேளனம் ஓரு மில்லியன் ரூபாவையும் Jinasena Industrial Parks (Pvt) Ltd நிறுவனம் 1,305,736.25 ரூபாவையும் , China Merchant’s Charitable Foundation 37,490,337.50 ரூபாவையும் Mercantile Shipping Company PLC ஒரு லட்சம் ரூபாவையும் அன்பளிப்பு செய்துள்ளனர்.
தனிப்பட்ட, நிறுவன அன்பளிப்புகள் மற்றும் நேரடி வைப்புகளுடன் இடுகம கொவிட் -19 சுகாதார, சமூக பாதுகாப்பு நிதியத்தின் மீதி 1,128,027,502.02 ரூபாவாகும்.

The staff of the Ministry of Sports and Youth Affairs has handed over Rs.2, 205,448.89 to me at the Presidential Secretariat, today (20). Minister Dulas Alahapperuma also present on this occasion.
Minister Mahinda Amaraweera donated his full salary for the month of May to the COVID-19 Healthcare and Social Security Fund.
Attorney General Dappula de Livera handed over Rs.1, 326,449.00 collected by the Legal Officers’ Association of the Attorney General's (AG) Department, to the fund. Additional Solicitor General Sumathi Dharmawardena, Senior Additional Solicitor General Sarath Jayamanne, Deputy Solicitor General Thusith Mudalige and State Counsel Nishara Jayaratne also participated on this occasion. The Thambuththegama Govijana Organization has donated Rs.200, 000 and the Minister S.M. Chandrasena also participated on this occasion.
The Government Schools Dental Therapists Association and St. Paul's Girls School, Milagiriya handed over Rs.500,000 and Rs.225,000 respectively for the benefit of the Fund.
The other donations made to the Fund included Rs. 100,000 by the Sri Lanka Air Force Ex- Servicemen's Association, 1 million by Major A.U. Tissa Aluwihare, Rs.5, 042,242.56 by Ceylon Bank Employees Union (Regional Development Bank Branch), Rs.3 million by BOI, Rs.700,000 by AIA Insurance PLC Ltd, Rs.5000 by Mr. D.M. Padmasiri, Rs.44,864 by Mr. E.B.P. Abeysekara, Rs.500,000 by Mr. Rajiv Jayaweera as direct deposit, Rs.1,992,900.00 by Nokia Oyj, Finlanda, Rs. 5,000,000.00 by Sri Lankan Bankers' Association, newly appointed Ambassador to Germany Manori P. Unambuwa donated her monthly salary of Rs. 89,195.00. Recent donations to the Fund also included Rs. 4,670,225.00 by Tianjin Rockcheck Puji Foundation, China Rs. 1 million by Chess Federation of Sri Lanka, Rs.1,305,736.25 by Jinasena Industrial Parks (Pvt) Ltd, Rs. 37,490,337.50 by China Merchant’s Charitable Foundation and Rs. 100,000 by Mercantile Shipping Company PLC.
With corporate and individual donations and direct deposits, the COVID – 19 Healthcare and Social Security Fund‘s balance has now surpassed Rs. 1128 million.
All the donations will be credited to the special account opened under the number 85737373 at the Corporate Branch of the Bank of Ceylon. Local as well as foreign donors have made their contributions to the Fund. Donations to COVID – 19 Healthcare and Social Security Fund have been exempted from taxes and foreign exchange regulations. Deposits can be made through cheques or telegraphic transfers.

#gotabayarajapaksa #GRSM #itukama #ඉටුකම #අපිටපුළුවන් #TogetherWeCan


Source

How to earn money online

Leave a Comment